NORMATIVA D’ ÚS DELS ESPAIS

La persona o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al compliment de la NORMATIVA REFERENT A LES CESSIONS D’ESPAI.

Es comunicarà als responsables del centre, anomalies i/o desperfectes que es puguin trobar al començament de l’activitat.

És necessari i obligatori deixar la sala com s’ha trobat. Aniran a càrrec dels usuaris les despeses de neteja i els desperfectes que es puguin haver causat.

La sala ha de quedar lliure a l’hora acordada prèviament i ha de quedar llesta per la seva posterior utilització.

La manipulació de la infraestructura tècnica (Equips de so, projector, pantalla, microfonia…) anirà exclusivament a càrrec del tècnic/s autoritzats per l’equipament.L’entitat sol·licitant es farà responsable del material propi que aporti per l’ activitat.

El Centre no es fa responsable d’aquest material, que es retirarà un cop finalitzat el període de cessió d’espai.

L’entitat sol·licitant respectarà les indicacions del personal del centre, especialment les referents a seguretat, soroll, horari, normes de convivència i normativa d’usos.

El sol·licitant es compromet a respectar l’aforament màxim permès dels espais i és el responsable del compliment d’aquest límit.

Tots els espais de l’Espai jove són espais lliures de fum, per tant no es permet fumar a qualsevol de les dependències del centre i espais exteriors dins del recinte.

L’Espai jove no es farà càrrec en cap cas de les possibles pèrdues d’objectes personals dels usuaris i les usuàries.

 

 

Important

L’Equipament es reserva el dret d’anul·lar una reserva en els següents casos:

El retard de 15 minuts respecte l’hora d’inici, sense previ avis ni causa justificada, serà motiu d’anul·lació de la reserva, quedant l’espai lliure per a altres sol·licituds.

En cas que l’entitat, col·lectiu o persona sol·licitant no comuniqui al centre l’anul·lació de la cessió d’espai, i que aquesta circumstància es repeteixi 2 vegades, dóna dret a l’Espai jove a no acceptar-li cap altre sol·licitud d’espais.

Incompliment de les normes d’aquest reglament, o utilització incorrecte de les instal·lacions i dels mitjans materials del Centre.