NORMATIVA D’ ÚS DELS ESPAIS

La persona, entitat o col·lectiu sol·licitant per fer ús de les instal·lacions es compromet a acceptar els criteris de cessió i a conèixer la NORMATIVA DE CESSIONS D’ESPAI  i la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DEL COMPLIMENT DE MESURES PREVENTIVES PER LA COVID-19 per garantir-ne el seu compliment.

Es comunicarà als responsables del centre, anomalies i/o desperfectes que es puguin trobar al començament de l’activitat.

És necessari i obligatori deixar la sala com s’ha trobat. Aniran a càrrec dels usuaris les despeses de neteja i els desperfectes que es puguin haver causat.

La sala ha de quedar lliure a l’hora acordada prèviament i ha de quedar llesta per la seva posterior utilització.

La manipulació de la infraestructura tècnica (Equips de so, projector, pantalla, microfonia…) anirà exclusivament a càrrec del tècnic/s autoritzats per l’equipament.L’entitat sol·licitant es farà responsable del material propi que aporti per l’ activitat.

El Centre no es fa responsable d’aquest material, que es retirarà un cop finalitzat el període de cessió d’espai.

L’entitat sol·licitant respectarà les indicacions del personal del centre, especialment les referents a seguretat, soroll, horari, normes de convivència i normativa d’usos.

El sol·licitant es compromet a respectar l’aforament màxim permès dels espais i és el responsable del compliment d’aquest límit.

Tots els espais de l’Espai jove són espais lliures de fum, per tant no es permet fumar a qualsevol de les dependències del centre i espais exteriors dins del recinte.

L’Espai jove no es farà càrrec en cap cas de les possibles pèrdues d’objectes personals dels usuaris i les usuàries.

Normativa de protecció de dades (RGPD 2016/679)

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que, en tramitar aquest document, consentiu expressament que les vostres dades personals i les dels vostres fills, siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar les activitats per a infants i joves organitzades pel propi Ajuntament i siguin incloses al fitxer Activitats per a infants i joves de l’Ajuntament de Barcelona. Us informem que aquest consentiment exprés inclou el tractament de dades relacionades amb la salut dels menors, tals com al·lèrgies alimentàries o a determinats medicaments. L’encarregat del tractament d’aquestes dades és Trànsit Projectes SL, amb NIF B59489351. Tots aquests tractaments es legitimen pel vostre consentiment exprés, d’acord amb allò disposat als articles 6 i 9 del Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Podeu consultar la informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades al lloc web següent:  http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades . Les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.

 

 

Important

L’Equipament es reserva el dret d’anul·lar una reserva en els següents casos:

El retard de 15 minuts respecte l’hora d’inici, sense previ avis ni causa justificada, serà motiu d’anul·lació de la reserva, quedant l’espai lliure per a altres sol·licituds.

En cas que l’entitat, col·lectiu o persona sol·licitant no comuniqui al centre l’anul·lació de la cessió d’espai, i que aquesta circumstància es repeteixi 2 vegades, dóna dret a l’Espai jove a no acceptar-li cap altre sol·licitud d’espais.

Incompliment de les normes d’aquest reglament, o utilització incorrecte de les instal·lacions i dels mitjans materials del Centre.